Splošni pogoji programa zvestobe Wellcard Olimia

Veljavnost od 16. 2. 2024, 2. izdaja

 

Ti splošni pogoji opredeljujejo program zvestobe Wellcard Olimia, katerega lastnik in upravljalec so Terme Olimia, d. d., Zdraviliška cesta 24, 3254 Podčetrtek, in medsebojna razmerja s člani programa zvestobe. Članstvo v programu zvestobe je predmet teh splošnih pogojev, ki so vse do uveljavitve teh splošnih pogojev nadrejeni in nadomeščajo veljavna pravila, določila ali pogoje programa zvestobe. S sprejemom teh splošnih pogojev posameznik sklene pogodbo o članstvu v Wellcard Olimia, s čimer pristaja na te splošne pogoje in njihovo uporabo ter s tem prav tako postane član programa.

Namen programa zvestobe Wellcard Olimia je nagrajevanje zvestih gostov in ustvarjanje dolgoročnega odnosa z gosti Term Olimia in Term Tuhelj.

 

1. Opredelitve pojmov

Upravljalec programa zvestobe so Terme Olimia, d. d., Zdraviliška cesta 24, 3254 Podčetrtek, ki je tudi zastopnik za hčerinsko podjetje Terme Tuhelj, d. o. o., Ljudevita Gaja 4, HR – 49 215 Tuheljske Toplice (v nadaljevanju: Skupina Terme Olimia).

Program zvestobe Wellcard Olimia (v nadaljevanju: PZ) je program nagrajevanja zvestobe končnih uporabnikov (gostov) Skupine Terme Olimia. Članstvo je brezplačno in velja za fizične osebe (starejše od 18 let). Pravni subjekti in samostojni podjetniki, skupine, društva in druge oblike pravnih oseb zasebnega in javnega prava pa so izvzeti iz programa in ne morejo prejeti Wellcoinov na podlagi računov, čeprav so le-ti izdani na osebno ime člana. Gosti Skupine Terme Olimia, ki so člani tega programa, v skladu s temi splošnimi pogoji za nakup storitev v Skupini Terme Olimia zbirajo točke, ki jih v skladu s pravili PZ lahko zamenjajo za dodatne ugodnosti.

Blagovna znamka Wellcard Olimia je v lasti  Term Olimia, d. d. Pri Uradu Republike Slovenije za intelektualno lastnino je zaščitena pod registrsko številko 201171234 in 202270604. Blagovna znamka Wellcoin, prav tako v lasti Term Olimia, d. d., je pri Uradu Republike Slovenije za intelektualno lastnino zaščitena pod registrsko številko 202270525.

Pristopna izjava ali pristopnica je obrazec, ki ga potencialni član programa izpolni in podpiše ter s tem hkrati poda soglasje k tem splošnim pogojem in članstvu v PZ. Sestavni del pristopnice so splošni pogoji. Izpolnjena in podpisana pristopnica k članstvu predstavlja pogodbo med nosilcem in upravljalcem PZ skupaj s splošnimi pogoji kot sestavnim delom pristopnice. Veljajo tudi spletna in mobilna izpolnitev in potrditev pristopnice ter digitalna pristopna izjava ob prihodu v hotel. Veljavnost v članstvu nastopi z datumom, navedenim na pristopni izjavi.

Wellcard Olimia ID je edinstvena identifikacijska številka člana, ki jo prejme posameznik ob včlanitvi v program zvestobe Wellcard Olimia. Enotno ID številko član vidi v svojem spletnem profilu. Predstavlja digitalni instrument, preko katerega upravljalec programa zvestobe prepozna člana, mu pripiše rezervacijo, opravljen nakup, beleži unovčenje ugodnosti in druge aktivnosti, ki članu prinašajo ugodnosti. S QR kodo se lahko član PZ identificira na vseh fizičnih mestih v Skupini Terme Olimia kot tudi pri registraciji in vstopu v Moj Wellcard spletni portal ali v mobilno aplikacijo Wellcard Olimia. 

Ob včlanitvi vsak član prejme digitalno kartico, ki je opremljena z imenom in priimkom, ID številko in QR kodo. Z njo oseba dokazuje članstvo in pridobiva ter uveljavlja ugodnosti v skladu s splošnimi pravili ali posebnimi akcijami PZ.

Moj Wellcard je spletni portal, ki je dostopen izključno članom PZ Wellcard Olimia. Nahaja se na spletnih straneh Term Olimia in Term Tuhelj, vstop v portal pa je možen le z elektronskim naslovom in geslom. Moj Wellcard je osebni spletni profil člana kluba, v katerem so zbrane osnovne informacije o članu, digitalna kartica, stanje točk, pretekli nakupi in soglasja člana.

Mobilna aplikacija Wellcard Olimia je na voljo vsem članom PZ Wellcard Olimia, prenesejo si jo lahko na telefon s pomočjo aplikacij Google Play ali Apple Store, vstop pa je možen le z uporabniškim imenom in geslom.

Ugodnosti, ki jih lahko pridobi imetnik kartice, so Wellcoin točke, dobroimetje v določeni višini denarnega zneska, ugodnosti v obliki popustov in druge dodatne ugodnosti, ekskluzivne nagrade in prednosti.

Wellcoin je vrednost enote, izražene v nagradnih točkah. Člani pridobivajo točke z nakupom storitev. Vsak potrošen evro je vreden 42 Wellcoin točk.

Pogodbeni partnerji PZ so pravne in fizične osebe, ki ne nastopajo v sklopu ponudbe Skupine Terme Olimia. Partnerji članom PZ ponujajo določene ugodnosti, povezane z njihovimi storitvami. Skupina Terme Olimia ne izvaja njihovih storitev in ne jamči za njihovo kakovost. Skupina Terme Olimia si pridružuje pravico do sprememb izbranih partnerjev PZ.

 

2. Pristop in članstvo

Pogoj za sodelovanje v PZ je članstvo v PZ na podlagi pristopne izjave.

Pogoj za polnopravno članstvo je navedba elektronske pošte pristopnika v pristopni izjavi.

Član PZ je lahko vsaka fizična oseba, ki je dopolnila 18 let, je poslovno sposobna in izpolnjuje pogoje, ki jih določa upravljalec PZ.

Pristopnik mora ob včlanitvi pravilno in popolno izpolniti pristopno izjavo. Pristopnik se lahko včlani v PZ na naslednje načine: na spletni strani Term Olimia ali Term Tuhelj, v mobilni aplikaciji Wellcard Olimia ali s podpisom digitalne pristopne izjave na računalniški tablici na recepcijah Term Olimia in Term Tuhelj.

Pristopnik s podpisom pristopnice potrjuje, da je seznanjen in v celoti soglaša z vsakokratnimi veljavnimi splošnimi pogoji in pravili programa zvestobe Wellcard Olimia.

Skupina Terme Olimia bo uredila članstvo in kandidata vključila v PZ najkasneje v enem delovnem dnevu od prejema pravilno in v celoti izpolnjene pristopne izjave. Članstvo in s tem zbiranje točk velja od dne vključitve v PZ.

Ob oddaji pravilno izpolnjene pristopne izjave pristopnik prejme digitalno kartico z identifikacijsko črtno kodo. Do digitalne kartice lahko dostopa s pomočjo spletnega profila Moj Wellcard ali mobilne aplikacije Wellcard Olimia.

Za izdajo fizične kartice mora član PZ Wellcard Olimia podati pisno izjavo, poslano po elektronski pošti na elektronski naslov: wellcard@terme-olimia.com. Strošek izdelave fizične kartice je 12,00 € in ga krije član, ki zahteva izdajo fizične kartice.

Če član nima elektronskega naslova, lahko izjemoma izpolni fizično pristopno izjavo, pri čemer tovrsten pristop izključuje možnost polnopravnega članstva zaradi manjkajočega podatka glede elektronskega naslova, ki je potreben zaradi obveščanja članov (e-novičnik in ostala obvestila). V tem primeru se članu izda fizična kartica, ki stane 12,00 EUR.

Skupina Terme Olimia si pridržuje pravico, da zavrne pristop k članstvu, če niso izpolnjeni vsi pogoji za včlanitev.

Član lahko kadarkoli prekine članstvo v  PZ Wellcard Olimia. To stori tako, da pisno prekliče članstvo in zahteva, da upravljalec osebnih podatkov preneha uporabljati, obdelovati in hraniti njegove osebne podatke za namen neposrednega trženja, in s tem izgubi prednosti, ki izhajajo iz privolitev. Pisni preklic članstva lahko član posreduje na naslov wellcard@terme-olimia.com ali dpo@terme-olimia.com. Po preteku enega meseca od prejema odstopne izjave bo članstvo prenehalo, ukinjen bo celoten profil člana, ostanek neizkoriščenih točk se bo izbrisal, prav tako pa bodo izbrisani vsi zbrani osebni podatki člana.

Kartica Wellcard Olimia je prenosljiva izključno med ožjimi družinskimi člani.

Ožji družinski člani so sorodniki v ravni vrsti do drugega kolena (stari starši, starši, potomci, posvojenci, otroci zakonca ali zunajzakonskega partnerja, vnuki), zakonci, zunajzakonski partnerji in partnerji v partnerski zvezi. Kot ožji družinski člani štejejo tudi razmerja med otroki in njihovimi zakonitimi zastopniki, če to niso njihovi starši. Kot ožji družinski člani se ne štejejo sorodniki v stranski vrsti: bratje in sestre, bratranci in sestrične, strici in tete, nečaki in nečakinje.

Točke in članstvo so last skupine Terme Olimia. Ob prenehanju  članstva iz katerega koli razloga se vse nevnovčene točke odvzamejo, članu posledično preneha pravica sodelovanja v PZ. V primeru smrti člana se lahko vse neporabljene točke prenesejo na račun ožjega družinskega člana iz zgornjega odstavka. Prenos je mogoč v šestih (6) mesecih od prejema obvestila o smrti člana, če ima pokojni kaj nevnovčenih Wellcoin točk. Koriščenje točk ni mogoče v obliki denarne vrednosti ali izplačila.

Skupina Terme Olimia ni odgovorna za nobenega člana ali dejanje, storjeno v povezavi s PZ Wellcard Olimia, razen za napake v povezavi z dodajanjem Wellcoin točk na Wellcard račun.  Edino sredstvo, ki je članom na voljo v Wellcard računu, je prištevanje in odvzemanje točk  v PZ, ki  se dokazuje z dokazi o upravičeni potrošnji, kot je na primer hotelski račun, račun iz hotelske restavracije, hotelskega wellnesa. Skupina Terme Olimia ni odgovorna za nobeno škodo. Skupina Terme Olimia ne more zagotavljati delovanja storitve v primeru izpada omrežja pogodbenih partnerjev, izpada električne energije ali drugih tehničnih motenj, ki bi lahko začasno motile delovanje storitve, ter za morebitno škodo, ki bi izhajala iz teh izrednih dogodkov, ne odgovarja. Za škodo, ki jo povzroči višja sila, Skupina Terme Olimia ne odgovarja.

Splošni pogoji se presojajo po zakonodaji Republike Slovenije.

 

3. Bonitetno obdobje

Bonitetno obdobje je obdobje, v katerem ima član možnost, da zbrane točke koristi na način, kot to določajo pravila in pogoji. Član lahko točke koristi od dneva pripisa do konca naslednjega koledarskega leta. Po izteku obračunskega obdobja neporabljene točke obračunskega obdobja potečejo in se iz sistema izbrišejo. S tem preneha vsaka možnost uveljavljanja ugodnosti.

 

4. Pridobivanje točk in njihova veljavnost

Članstvo v PZ Wellcard Olimia je pogoj za pričetek zbiranja točk. Z vsakim potrošenim evrom član pridobi 42 Wellcoin točk. Wellcoin točke se članu priznajo pri nakupu vseh oblik nočitev, storitev (na primer vstopnica za bazen, savne, masaže, kozmetične in lepotne storitve), za izvenpenzionske gostinske storitve in ob nakupu darilnih bonov v običajni vrednosti, namenjeni za njegovo osebno uporabo in uporabo njegovih ožjih družinskih članov. Za osebno uporabo velja plačilo za največ 3 (tri) sobe. Wellcoin točke se ne priznajo za nakup tobaka, tobačnih izdelkov, trgovskega blaga, turistične takse, prijavnine, napitnin, potrošnje za pogostitve, sestanke, seminarje, konference in ostale storitve za podporo poslovnim dogodkom, če je plačnik pravna oseba;  ter za nakup izdelkov pri partnerjih ali drugih lokalnih ponudnikih, ki niso sestavni del Skupine Terme Olimia. Prav tako član ne more pridobiti Wellcoin točk za rezervacije, ki so bile opravljene s pomočjo posrednikov – potovalne agencije, ponudniki kuponov, operaterji, prodajni zastopniki – ali preko drugih spletnih strani, ki niso v lasti Skupine Terme Olimia (na primer: Booking in podobno).

Pridobitev Wellcoin točk ni mogoča v primeru večjih zasebnih dogodkov, za katere se prejme posebno ponudbo, kot so na primer poroke, obletnice, velika slavja in podobni dogodki.

Član ne more pridobiti Wellcoin točk v primeru koriščenja darilnega bona ali če plačnik katerekoli storitve ni fizična oseba v svojem imenu za svoj račun.

Wellcoin točke lahko član PZ pridobi  za aktivnosti, ki niso vezane na nakup. Član lahko pridobiva točke tudi s svojim aktivnim vključevanjem v proces izboljšave ponudbe, s sodelovanjem v raziskavah zadovoljstva gostov in z drugimi aktivnostmi, ki so v okviru PZ Wellcard Olimia predstavljene na spletnih straneh Terme Olimia in Terme Tuhelj.

Če želi član PZ Wellcard Olimia koristiti članstvo in pridobiti Wellcoin točke za gostinske storitve, mora zaposleni osebi članstvo izkazati ob naročilu gostinskih storitev.

Točke so enotne v Termah Olimia in Termah Tuhelj, ne glede na to, kje jih član pridobiva.

Skupina Terme Olimia lahko posamezne možnosti zbiranja točk, nivoje članstva in obseg ugodnosti spremeni, ukine ali doda nove, o čemer člane PZ pravočasno obvesti z objavo na običajen način. Brez predložitve fizične ali digitalne kartice ob vsakem plačilu storitve ni mogoče uveljavljati ali koristiti ugodnosti, ki jih prinaša članstvo v Wellcard Olimia.

Član lahko pridobiva točke samo za osebne namene (zase in za svoje ožje družinske člane).

Točk ni mogoče zamenjati za gotovino, nagrade ali dobroimetje. Nagrade morajo biti izkoriščene skladno s temi Splošnimi pogoji.

Nagrade niso prenosljive na tretje osebe.

 

5. Nivoji članstva Wellcard Olimia

Člani PZ so razporejeni v tri nivoje članstva: WELLstart, WELLzen in WELLpremium.

Nivoji članstva se med seboj razlikujejo v ugodnostih, ki so na voljo članom PZ Wellcard Olimia. Člani si lahko ogledajo ugodnosti na spletni strani Term Olimia in Term Tuhelj.

Vključenost v posamezen nivo članstva je odvisna od potrošnje člana v preteklih dveh letih, šteto od današnjega dne. Začetni nivo članstva je WELLstart, v katerega je z registracijo avtomatsko vključen vsak novi član PZ. V WELLzen so vključeni člani PZ, ki so v zadnjih dveh letih, šteto od današnjega dne, na prodajnih mestih Term Olimia in Term Tuhelj opravili nakupe v skupni vrednosti vsaj 2.500,00 EUR. V WELLpremium nivo so vključeni člani PZ, ki so v zadnjih dveh letih, šteto od današnjega dne, na prodajnih mestih Term Olimia in Term Tuhelj opravili nakupe v skupni vrednosti vsaj 5.000,00 EUR.

Za skupno vrednost seštevka, ki je osnova za ugotovitev izpolnitve pogojev za vključitev v enega izmed treh nivojev članstva, se upoštevajo vsi nakupi, ki so rezultirali v dodelitvi Wellcoin točk. V to skupno vrednost seštevka  se ne seštevajo nakupi oz. vrednosti nakupov, kjer je bilo plačilo izvedeno z Wellcoin točkami, torej z nagradami, prejetimi na podlagi preteklih nakupov. Prav tako pa se v seštevek ne šteje vrednost turistične in promocijske takse in tista vrednost računa ali dela računa, ki jo član PZ poravna z darilnim bonom.

Ko je član PZ vključen v višji nivo, se ga v nižji nivo ne razporedi prihodnji dve leti, šteto od datuma razporeditve v trenutni nivo. Po dveh letih od razporeditve v višji nivo se ponovno izvede preračun in preveri seštevek vrednosti nakupov ter s tem izpolnjevanje pogojev za posamezen nivo. V vmesnem času član PZ lahko napreduje v višji nivo. V primeru napredovanja v višji nivo ponovno velja, da v njem član PZ ostane dve leti od datuma razporeditve.

 

6. Seznanitev članov PZ o stanju točk in komunikacija s člani

Vsak član ima možnost vpogleda v stanje svojih točk. Potrebuje le svojo člansko ID številko ali člansko kartico. Stanje o zbranem številu Wellcoin točk lahko preveri ob svojem prihodu na vseh recepcijah hotelov in blagajnah bazenov. Član lahko do informacij o stanju točk dostopa tudi preko spletnega portala Moj Wellcard ali mobilne aplikacije Wellcard Olimia. V portal vstopa z elektronskim naslovom in izbranim osebnim geslom. Prva prijava predstavlja registracijo, ob kateri član ustvari svoj osebni uporabniški profil. S prijavo v osebni profil dostopa do podatkov o opravljenih nakupih v Termah Olimia in Termah Tuhelj, o višini zbranih Wellcoin točk, zgodovini nakupov in ugodnosti. Član ima pregled nad porabo točk in končnim stanjem Wellcoin točk na računu. Na svoj račun član prejema posebne ter prilagojene ponudbe upravljalca PZ Wellcard  Olimia.

Skupina Terme Olimia obvešča svoje člane PZ preko elektronske pošte in spletne strani Term Olimia in Term Tuhelj ter v izjemnih primerih po fizični pošti.

 

7. Poraba točk, koriščenje popustov in ostalih ugodnosti

Član lahko zbrane Wellcoin točke unovči v obliki popusta za nakup storitev in izdelkov iz redne ponudbe. Član PZ za vsakih 1000 zbranih Wellcoin točk prejme 1,00 EUR popusta.

Ugodnosti izrednih ponudb za člane so ekskluzivno namenjene članom in so časovno omejene. Člani bodo o ugodnostih izrednih ponudb obveščeni preko elektronske pošte in preko spletne strani Term Olimia in Term Tuhelj.

 

8. Reklamacije in pritožbe

Morebitne reklamacije in pritožbe iz naslova opravljenih storitev bo član uveljavljal na recepciji hotelov ali bazenov ali po elektronski pošti: wellcard@terme-olimia.com. Pri reševanju reklamacije ali pritožbe bo sodelovala odgovorna oseba in pristojna služba upravljalca PZ. Reklamacije, povezane s posamezno transakcijo, kakor tudi pritožbe ter vse druge morebitne spore v zvezi z izdajo in uporabo kartice rešuje pristojna služba upravljalca. Reševanje vseh vrst reklamacij ali pritožb poteka izključno po pisni poti. Upravljalec bo pri reševanju vseh reklamacij upošteval vse predmetne veljavne predpise.

 

9. Izguba, kraja, zloraba kartice

V primeru zlorabe kartice imetnik o tem obvesti Izdajatelja, in sicer tako, da izpolni pisno izjavo in z njo zahtevek za izdajo nove digitalne kartice. Identifikacijska številka člana ostane nespremenjena, imetnik pa prejme novo kartico. Izdajatelj bo ob ustrezni predložitvi zahtevka imetniku nove kartice priznal vse do tedaj zbrane Wellcoin točke, ki ob preklicu kartice še niso bile unovčene. Ob preklicu kartice se imetniku kartice aktivne točke začasno zamrznejo. Ko izdajatelj izda novo kartico, imetniku začasno zamrznjene točke pripiše na novo kartico in jih ponovno aktivira. Pisna izjava in zahtevek za izdajo nove kartice zaradi izgube, kraje ali zlorabe je na voljo na spletnih straneh Term Olimia in Term Tuhelj. Za dodatne informacije glede oddaje izjave in zahtevka pa je članu na voljo tudi na elektronskem naslovu wellcard@terme-olimia.com ali po telefonu 03 829 7836.

 

10. Trajna ali začasna omejitev pravice uporabe kartice ali odvzem kartice

Izdajatelj si pridržuje pravico, da začasno ali trajno omeji ali odvzame pravico do uporabe kartice, v primerih ko:

- imetnik z uporabo kartice krši veljavno zakonodajo in/ali določila teh splošnih pogojev ali to poskuša storiti ali omogočiti kršitev drugi osebi;

- obstajajo objektivno utemeljeni razlogi, povezani z varnostjo kartice;

- obstaja sum, da gre za neodobreno ali goljufivo uporabo kartice. Izdajatelj si pridržuje pravico izvajanja nadzora nad poslovanjem imetnika in monitoringa sumljivih transakcij z namenom preprečevanja tveganj zlorab kartic.

Kartico se lahko imetniku odvzame v primeru suma zlorabe oz. po predhodni uvrstitvi na seznam preklicanih/neveljavnih kartic.

 

11. Soglasje za obdelavo in varstvo osebnih podatkov

V sklopu PZ Skupina Terme Olimia kot upravljalec osebnih podatkov obdeluje osebne podatke članov PZ, na podlagi njihovega soglasja ter v skladu s temi splošnimi pogoji in pravnim obvestilom spletnega mesta www.terme-olimia.com.

Pri izvajanju PZ Skupina Terme Olimia zbira in obdeluje osebne podatke članov PZ, podatke o rezervacijah, nakupih in uporabi storitev ter unovčenju nagrad, z namenom obračunavanja in dodeljevanja točk, obveščanja članov o njihovem stanju točk, ponudbenih popustih in drugih ekskluzivnih in izrednih ugodnostih.

Za včlanitev v PZ in pridobitev članske kartice mora pristopnik Skupini Terme Olimia posredovati svoje osebne podatke: ime, priimek, spol, naslov bivališča, številko mobilnega telefona, naslov elektronske pošte in datum rojstva.

Poleg obveznih podatkov lahko pristopnik pri registraciji osebnega profila na spletnem portalu posreduje tudi podatke, ki niso obvezni in jih ta upravljalcu PZ predloži prostovoljno.

Če pristopnik poda tudi soglasje za profiliranje, na podlagi predložitve kartice zvestobe ob posameznem nakupu Skupina Terme Olimia obdeluje tudi podatke o nakupljenih izdelkih, opravljenih storitvah, plačilu, koriščenju ugodnosti, času in kraju nakupa, načinih plačila, dobroimetjih, zbranih točkah in drugih pridobljenih ugodnostih. Če posameznik ne poda ustreznega soglasja za tovrstno obdelavo, Skupina Terme Olimia kot upravljalec PZ te podatke anonimno obdeluje tudi za analiziranje in preučevanje nakupovalnih navad za namen optimiziranja ponudbe in dvig zadovoljstva kupcev.

Če se osebni podatki, ki jih je član oddal v svoji pristopni izjavi, kasneje spremenijo, mora član PZ v 30 dneh od nastanka spremembe le-to sporočiti upravljalcu, in sicer:

1. z vlogo, ki jo pridobi na spletni strani www.terme-olimia.com in na recepcijah hotelov in bazenov,

2. z dopisom na naslov Terme Olimia, d. d., Zdraviliška cesta 24, 3254 Podčetrtek,

3. z registracijo v spletni portal Wellcard ali v mobilni aplikaciji Wellcard Olimia.

Član lahko privolitev kadar koli prekliče, ne da bi to vplivalo na zakonitost obdelave podatkov, ki se je na podlagi privolitve izvajala do njenega preklica.

Zagotovitev osebnih podatkov temelji na pridobitvi soglasja posameznika. Posameznik zagotavlja svoje osebne podatke na podlagi soglasja. Na podlagi preklica se osebni podatki prenehajo uporabljati.

Skupina Terme Olimia ravna z osebnimi podatki še posebej skrbno in preprečuje nepooblaščenim osebam dostop do osebnih podatkov. Osebni podatki so shranjeni v oddelku marketinga družbe Terme Olimia, d. d., in dostopni samo pooblaščenim osebam. Terme Olimia, d. d., kot upravljalec imajo sklenjene pogodbe o obdelavi osebnih podatkov z obdelovalci, ki jim je treba posredovati osebne podatke zaradi zagotavljanja namena kluba Wellcard (npr. tisk kartic in promocijskega materiala, lastniki programske opreme).

Terme Olimia, d. d., osebne podatke obdeluje do izpolnitve namena obdelave, do preklica soglasja člana oziroma v okviru zastaralnih rokov za obveznosti, ki bi lahko izvirale iz obdelave teh osebnih podatkov. Če je rok hrambe osebnih podatkov določen z zakonom, Terme Olimia, d. d., te osebne podatke hranijo v skladu z zakonskimi določili.

Član se za pomoč pri uveljavljanju svojih pravic v zvezi z osebnimi podatki ali v primeru dvomov v pravilnost obdelave osebnih podatkov (dostop do osebnih podatkov, popravki, izbris ali omejitev osebnih podatkov, obstoj pravice do ugovora obdelave in pravica do prenosljivosti podatkov) s strani Skupine Terme Olimia lahko kadarkoli obrne na pooblaščeno osebo za varstvo osebnih podatkov v Skupini Terme Olimia, na elektronski naslov: dpo@terme-olimia.com. Član pa lahko prav tako poda pritožbo pri nadzornem organu – informacijskemu pooblaščencu (naslov: Dunajska 22, 1000 Ljubljana, e-naslov: gp.ip@ip-rs.si, spletna stran: www.ip-rs.si).

Več o obdelavi osebnih podatkov najdete tudi v pravnem obvestilu spletnega mesta www.terme-olimia.com.

 

12. Končne določbe

Ti splošni pogoji PZ Wellcard Olimia pričnejo veljati s 16. 2. 2024 in se uporabljajo od tega datuma dalje za vse obstoječe in nove člane.

Ti splošni pogoji kot tudi vse njihove morebitne spremembe in dopolnitve pravil so objavljene na spletni strani www.terme-olimia.com in v tiskani obliki dostopni na recepcijah hotelov in bazenov.

Skupina Terme Olimia si pridržuje pravico do sprememb in dopolnitev teh splošnih pogojev kadarkoli in brez vnaprejšnjega opozorila. Člani bodo o vseh spremembah teh splošnih pogojev obveščeni na spletni strani www.terme-olimia.com, s čimer se šteje, da so z vsemi spremembami splošnih pogojev seznanjeni. Sprememba splošnih pogojev stopi v veljavo z dnem objave na strani, vendar se začne uporabljati 10 dni od njene objave. Če član v teh 10 dneh od objave ne odstopi od članstva, se šteje, da le-te sprejema.

 

Podčetrtek, 16. 2. 2024